నాడి పరిజ్ఞానము - నాడిని పట్టుకొని రోగనిర్ణయం చేయుట ...!

 శుక్లశోణిత సంయోగముచే జనించిన దేహము నందు చర్మము , రక్తము , మాంసం కొవ్వు , ఎముకలు , నరములు గూడుకట్టుకుని ఉన్నవి. మరియు మానవశరీరం నందు 70 వేల నరములు ఉన్నవని శరీరశాస్త్రం తెలుపుతుంది. ఈ న..

» మరిన్ని వివరాలు

ఏకాగ్రతా రహస్యం అంటే ఏంటి? అదెలా సాధ్యం?

విద్యార్థుల జీవితంలో కీలక ఘట్టం వార్షిక పరీక్షలు. వచ్చే నెలలో ఈ పరీక్షలు జరుగనున్నాయి. అయితే, చదువుకు సంబంధించిన ప్రధాన సాధనం మనసు. మానసిక సంసిద్ధత ఉంటేనే బుద్ధినీ, నైపుణ్యాలనూ సద్..

» మరిన్ని వివరాలు