నిజమైన క్షమాపణతో వేడుకోవాలి

 

'దేవా, నీ కృప చొప్పున నన్ను కరుణింపుము నీ వాత్సల్య బాహుళ్యము చొప్పున నా అతిక్రమము లను తుడిచివేయుము నా దోషము పోవ్ఞనట్లు నన్ను బాగుగా కడుగుము. నా పాపము పోవ్ఞనట్లు నన్ను పవిత్ర..

» మరిన్ని వివరాలు