నిద్రించే సమయంలో రుద్రాక్షమాలను ధరించవచ్చా..?

మంత్రశక్తితో పవిత్రతను సంతరించబడిన రుద్రాక్షను ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో వాడతారు. సాక్షాత్తూ ఆ మహాశివుడి కన్నీళ్లనుంచి రుద్రాక్ష ఆవిర్భవించిందని అంటారు. ఈ రోజుల్లో, ఎంతో మంది జ్..

» మరిన్ని వివరాలు

పాదాభివందనం.

పెద్దలు, పూజ్యులు కనిపించగానే పాదాభివందనం చేయాలంటారు. ఈ మాట ఈనాటిది కాదు! వేల ఏళ్లుగా భారతీయ సంస్కృతితో భాగంగా సాగుతున్న ఆచారం ఇది. ఇంతకీ ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఏమై ఉంటుంది! » మరిన్ని వివరాలు


గణేశ పంచచామర స్తోత్రం....

నమో గణాధిపాయతే త్వయాజగద్వినిర్మితం 
నిజేచ్ఛయా చపాల్యతేఽధునావశే తవస్థితమ్ 
త్వమంతరాత్మకోస్యముష్య తన్మయిస్థితః పునీహి


మాం జగత్పతేంబికాతనూజ నిత్యశాం కరే ||
గణేశ్..

» మరిన్ని వివరాలు

రామ రక్షా స్తోత్రం....

రామ రక్షా స్తోత్రం

అస్య శ్రీరామరక్షాస్తోత్రమంత్రస్య | బుధకౌశిక ఋషిః | శ్రీసీతారామచంద్రో దేవతా | అనుష్టుప్ ఛందః | సీతా శక్తిః | శ్రీమద్ హనుమాన కీలకమ్ | శ్రీరామచంద్రప్రీత్యర్థే రా..

» మరిన్ని వివరాలు